امروز با صاب‌کارم بیشتر از مادرم حرف زدم.

(از راه دور کار می‌کنم.)