امروز با به یاد آوردن خوابِ لِزِ دیشب شروع شد و با سرمه و جلیقه ی خبرنگاری به شب رسید.

ولی عجب دنیایی بود خوابِ دیشب. کاش اون جور بود زندگیم واقعا.