هنوز نفهمیدم از کی اینطوری شد که بدنم علیه من باشه و من ضد اون :/