یک

 

***

زیرزمین یک ساله شد. آهٍ کم ربّی اعطانی...